به اسامی فایل ها توجه کنید
توجه کنید که اسامی فایل های ورودی
A.IN
B.IN
C.IN

...

با حروف بزرگ هستند.