مبلغ ثبت نام و شماره‌ی حساب
مبلغ ۲۲۵۰۰۰۰ ریال به ازای هر تیم به

شماره‌ی حسال ۳۰۴۹۱۲۲۲۷ بانک تجارت (باجه‌ی شریف‌) به نام امور پشتیبان درآمد اختصاصی دانشگاه صنعتی شریف


فقط به تعداد تیم‌های مجاز به شرکت در مسابقه‌ی منطقه‌ای ارسال کنید. ارسال فیش برای تعداد بیشتری تیم فقط مشکلات شما را برای بازپس گرفتن پول اضافی بیشتر میکند.

موفق باشید.