تاریخ مسابقه‌ی منطقه‌ای تهران
۱۵ آبان ۸۸ (جمعه‌)

این تاریخ نهایی است.