مساله ها و داده هاي ورودي و خروجي
در اين سايت آپلود شدند:
http://cii-judge.baylor.edu/
اين سايت شامل همه ي مساله هاى icpc است. شما ميتوانيد راه حل خود را ارسال و از درستي آن مطلع شويد.