نتیجه‌ی نهایی و دقیق مسابقه‌ی جهانی
امسال سایت اصلی مسابقه‌ی جهانی در توکیو آخرین رتبه‌بندی تیم‌ها را قرار داده است.
ببینید
بر این اساس من رتبه‌بندی همه‌ی تیم‌های شرکت‌کننده را بر اساس کشور مرتب کرده ام.
رتبه‌بندی نهایی
به این ترتیب تیم شریف رتبه‌ی ۲۰ و تیم امیرکبیر رتبه‌ی ۴۰ و تیم نانیانگ که از سایت ما راه یافت رتبه‌ی ۷۰ است.
همشهری در باره‌ی مسابقه‌ی ای‌سی‌ام جهانی