انصراف از سرپرستى سايت تهران در سال ٩٠
به دليل استفاده از فرصت مطالعاتي در ٦ تا ٩ ماه سال بعد، من قصد دارم از سرپرستى سايت تهران انصراف دهم. اگر مى‌خواهيد برگزاری مسابقه‌ي اي‌سی‌ام در ايران ادامه یابد، بايد دست کم يك دانشگاه و يك استاد داوطلب سرپرست سايت تهران شود. شريف اين كار را نخواهد كرد.

اولويت با دانشگاه هاي خوش‌سابقه در اين مسابقه چون امير‌كبير، تهران، علم‌و‌صنعت، ش بهشتى، مشهد، ص اصفهان و يا اصفهان است. اگر داوطلب مناسبي (به تشخیص دکتر هوانگ‌) پيدا شود، ايشان به‌‌عنوان سرپرست جديد سايت تهران به‌‌مسابقه‌ی جهانی‌ شرم‌الشيخ دعوت خواهد شد.

برای تعیین سرپرست جدید فرصت کوتاه است. پس اقدام کنید و از دانشگاه های خود بخواهید این مسولیت را بپذیرند.