گواهی ها
تمامی گواهی ها به آدرس ای‌میل مربی ها فرستاده شده است.
اگر در باز کردن فایل فشرده شده گواهی ها مشکل دارید پسوند فایل را tar.bz2 انتخاب کنید.
تیم هایی که پول پرداخت کرده اند اما تیم آنها در مسابقات شرکت نکرده است باید شماره حساب دانشگاه خودشان را برای ما بفرستند تا ما بتوانیم پول را به حساب دانشگاه باز گردانیم.
در صورتی که هزینه شرکت در مسابقات را نمی‌توانند و یا نمی‌خواهند به حساب دانشگاه برگردانند باید با معرفی نامه معتبر از طرف دانشگاه به دانشگاه شریف بیاید تا ما بتوانیم پول را به آنها بازپرداخت کنیم.
ما به هیچ وجه بدون معرفی نامه معتبر از طرف دانشگاه نمی‌توانیم باز پرداخت کنید.
معرفی نامه ها را می توانید برای من پست کنید: تهران خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، اطاق ۷۱۲ محمد توکلی.