رتبه ی تیم ها پس از 4 ساعت
تیم های ایران در مسابقه ی جهانی سوئد