داده های ورودی و خروجی مسایل سال پیش
از اینجا می توانید داده های ورودی و خروجی مسایل مسابقه‌ی منطقه‌ای سال ۸۸ (سال پیش‌) را دانلود کنید.

مسایل امسال و داده‌های آن فقط برای حل و آزمایش تا چند ماهی در سیستم حكم (آربایتر) قرار خواهد گرفت تا شما بتوانید بدون آگاهی از آن‌ها مسایل امسال را هم حل کنید. پس از چند ماه این اطلاعات نیز منتشر خواهد شد.