در اولین فرصت ثبت نام کنید
لازم است دانشگاه‌های مختلف هر چه زودتر نسبت به ثبت نام تیم‌های خود در سایت
The 2010 ACM-ICPC Asia Tehran Regional Contest
اقدام کنند. سایت ثبت نام امروز باز شده و تا تاریخ Nov 19, 2010 می‌توانید اطلاعات آن را به‌روز کنید.

فعلا هیچ سهمیه‌ای برای دانشگاه ها در نظر گرفته نشده است. البته ثبت نام ها پس از دریافت مدارک (شامل هزینه‌ی ثبت‌نام) مورد نیاز قطعی شده و سپس تیمی که مدارکش درست باشد accept می‌شود.