تیم های ایرانی (امیرکبیر و شریف) در مسابقه‌‌ی جهانی هاربین