Certificates

تیم های سوم تا سی ام از روز شنبه 30 آبان ماه می توانند با در دست داشتن Certificate پیشین خود و کارت شناسایی با مراجعه به مرکز محاسبات دانشگاه صنعتی شریف Certificate رتبه بندی دانشگاهی خود را دریافت دارند.

حضور یک نفر از اعضا یا مربیان لازم و کافیست.