گزارش تصویری مهر از مسابقه


و این عکس تیم دوم (Sibilization)