ورودی و خروجی‌های مسابقه اینترنتی
ورودی و خروجی‌های مسابقه اینترنتی از طریق این لینکاین آینه) قابل دسترسی هستند.
متأسفانه تست‌های ورودی برای مسأله F طوری بودند که برخی راه‌حل‌های نادرست نیز امکان گرفتن accept داشتند. با عرض پوزش از شرکت‌کنندگان.

ضمناً راه‌حل‌های طراحان سؤالات این مسابقه در روز قبل از مسابقه (احتمالاً پنج‌شنبه) در میان سخنرانی‌ها ارائه خواهد شد.