وضعیت ثبت نام‌های اولیه

۱- تعدادی از تیم‌ها ایمیل زده اند ولی هنوز فیش را فاکس نکرده اند.
۲- تا ۱۰ تیم دیگر جا برای ثبت نام هست.
۳- آخرین مهلت دریافت فیش ها پایان هفته جاری (۳۰ مهر) است. ما با هر تعداد تیم سایت را میبندیم و امکان اضافه شدن تیم ها پس از آن وجود ندارد.
۴- برای رفع مشکل ثبت نام با andjedani@gmail.com تماس بگیرید.