شماره‌ی حساب جدید دانشگاه
آنهایی که مبلغ ثبت نام را به شماره حساب قبلی در بانک مرکزر فرستاده اند نگران نباشند. ما مبالغ پرداختی را دریافت کرده‌ایم.

اما ظاهرا از امروز این شماره حساب عوض شده و دیگر امکان پرداخت به آن نیست.

شماره حساب جدید: سیبا به شماره‌ی 2177219001007 و به نام دانشگاه صنعتی شریف است.

چند تیم هنوز حق ثبت نام را پرداخت نکرده‌اند. لازم است این تیم‌ها به شماره‌ حساب جدید واریز نمایند.