مسابقه‌ی اینترنتی شروع شد.
برای کاهش بار سرور صورت مسائل را از اینجا دانلود کنید.