وضعیت ثبت نام ها
معرفی نامه‌ی شما باید شامل اطلاعات پست قبلی باشد. اگر نیست معرفی نامه‌ی کامل را تا ۶ آبان فکس کنید.