مهم: تکمیل ثبت نام
1- ما تا فردا لیست دانشگاه هایی را که با پرداخت هزینه ثبت نام اولیه خود را انجام داده اند تهیه و پست میکنیم.
2- این دانشگاه ها باید حداکثر تا تاریخ چهارشنبه 6 آبان (تمدید نهایی شده) مدارک خواسته شده ی زیر را برای هر تیم خود به دفتر مسابقات فاکس کنند:

نامه‌ای از یک مسوول دانشگاه (رییس دانشگاه یا رییس دانشکده که حق امضای رسمی از سوی آن موسسه را دارد) که در آن موارد زیر تصریح شود.

الف. نام تیم
ب. تام هر عضو تیم ، تاریخ تولد؛ شماره ی دانش جویی و مقطع تحصیلی (کارشناسی یا ارشد) و سال شروع دوره ی کارشناسی او
ج . نام مربی (حداکثر یک نفر)
د. گواهی شود ک تک تک اعضای تیم در حال حاضر دانش‌جوی آن دانشگاه هستند
ج. گواهی شود که تک تک اعضا واجد شرایط لازم برای شرکت در مسابقه‌ی ای‌‌سی‌ام هستند

3- ثبت نام شما در سایت baylor باید دقیقا با نامه مطابقت داشته باشد. (در صورت لزوم ثبت نام فعلی را تغییر دهید) ثبت نام ها فعلا در سایت مسابقه ی اینترنتی هستند.

4- ما تیم هایی را که مدارکشان کامل است از سایت مسابقه ی اینترنتی به سایت مسابقه ی منطقه ای منتقل کرده و آن تیم ها را accept می کنیم.

5- فقط تیم هایی که در سایت مسابقه ی منطقه ای accept شوند حق شرکت در مسابقه ی منطقه ای را خوهند داشت.

6- شما باید اصل مدارکی که به ما فاکس میکنید و نیز اصل کارت دانش جویی اعضا را در روز ثبت نام حضوری همراه خود بیاورید تا کارت شرکت در مسابقه را دریافت نمایید.

موفق باشید.