نکته مهم در مورد گواهی ها

تیم هایی که برای تعویض گواهی مراجعه می نمایند «حتما» بایستی گواهی های قبلی را همراه داشته و تحویل دهند. این بدین معنی است که گواهی پیشین به شما بازگردانده نخواهد شد.