مسائل مسابقه‌ی منطقه‌ای تهران در آربیتر
مسائل مسابقه‌ی منطقه‌ای امسال تهران هم در محیط تمرینی آربیتر با نام‌های زیر گذاشته شدند:
APasswordPolicyRequirement
BestFriends
CalculateTheFenceNeeded
Diamonds
TheAvariciousISP
BorderConflict
GoguryeoAndTheCrownPrince
ArrayGame
TrackingRobots
ACMRevenge