تاریخ برگزاری هشتمین مسابقه ی برنامه نویسی اینترنتی
هشتمین مسابقه‌ی اینترنتی در تاریخ ۵ شنبه ۲۷ آبان برگزار می‌شود. اطلاعات بعدی در این مورد ارسال خواهد شد.