شرایط شرکت در مسابقه و نیز فهرست تیم‌های ثبت نام کرده
شرایط شرکت در مسابقه

فهرست تیم‌هایی که تا کنون ثبت نام کرده اند

توصیه می‌شود که اگر می‌توانید علاوه بر مسابقه‌ی تهران در یکی از مسابقه‌های منطقه‌ای آسیا شرکت کنید. فهرست این مسابقه ها و زمان‌های آن‌ها

این لینک ها به طور دائمی در حاشیه‌ی سمت راست این بلاگ خواهد بود.