تیم‌های ایران در مسابقه‌ی جهانی در توکیو
تیم شریف

تیم امیرکبیر