متاسفاته بیشتر از کمی تاخیر شد
تاخیر به خاطر مسابقه داخلی شریف است که همزمان آغاز می شود.

به زودی شروع می کنیم. گوش به زنگ باشید. نهار رو هم پیش بینی کنید.