نظرتان راجع به مسابقه چیست؟

هر نظری که در مورد برگزاری مسابقه دارید در بخش commnent بنویسید. حتماً به این نظرها توجه خواهد شد.