مسابقه شروع شده است
اگر قبلاً در مسابقه تمرینی join شده اید، باید روی لینک leave contest کلیک کنید و
به مسابقه اصلی join شوید.

صورت مسئله G عوض شده است: در مثال خروجی صورت سئوال اولیه فاصله اضافی وجود دارد.

موفق باشید.