ساعت 11 و 10 دقیقه مسابقه شروع می شود.
در این ساعت سیستم آماده خواهد بود.
با پوزش از تاخیر.