ورودی-خروجی مساله‌های سال ۸۳ و ۸۴
در لینک‌های حاشیه و نیز در وب‌سایت اصلی مسابقه موجود هستند.