کتاب خوبی برای آماده‌سازی

مناسب برای مسابقه‌ی ای‌سی‌ام‌. دانش‌جویی می‌گفت که ای‌بوک این کتاب هم موجود است‌.