مسابقه تمام شد
مسابقه تمام شد و تیم vj13 از دانشگاه صنعتی شریف با حل ۶ سئوال اول شد.
تیمهای دوم و سوم نیز ۶ سئوال حل کردند که عبارت اند از:
  • Dreamers United از امیرکبیر

  • lollipop از شریف
و ۴ تیم بعد ۵ سئوال حل کردند:
  • Imaginary از شریف

  • SunIce از شریف

  • Cyrus The Great از شریف

  • Happy Three Friends از دانشگاه تهران

در این مسابقه ۶۵۷ برنامه ارسال شد.
۹۶ تیم لااقل یک راه حل ارسال کردند که از میان آنها ۵۷ تیم لااقل یک پاسخ درست گرفتند.
تابلو امتیاز نهایی را اینجا ببینید.

در حین مسابقه مشکلاتی نیز پیش آمد که امیدواریم در مسابقه‌های بعدی برطرف شود.
اشتباه در ارسال بعضی username و password ها و قطع شدن ارتباط سرور با خارج دانشگاه، در مدتی از آزمون از جمله‌ی آنها بود.