تیم شریف 5 از 10 را مساله حل کرد
و احتمالا رتبه ای بین 13 تا 16 خواهد داشت. ظاهرا مساله ها سخت بوده اند.