مساله‌های مسابقه‌ی منطقه‌ای بر روی سیستم خودکار داوری
مساله‌های مسابقه‌ی منطقه‌ای با داده‌های ورودی اصلی بر روی سیستم خودکار داوری (arbiter) قرار گرفته است.

شما می‌توانید با حل این مساله ها خود را بیازمایید. پس از مدت کافی نسبت به اعلام ورودی و خروجی‌های درست اقدام خواهد شد.