مسابقه‌ی دانش‌آموزی بر روی آربایتر قرار گرفت
شما می‌توانید این مساله‌ها را با داده‌های ورودی خود مسابقه حل کنید.

آربایتر

در چند روز آینده مساله های مسابقه‌ی اینترنتی و مسابقه‌ی اصلی منطقه ای را برای تمرین از سوی شما در آربایتر قرار خواهیم داد.