وضعیت تیم‌ها
با توجه به این که تعدادی از تیم‌ها مدارک خود را به موقع نفرستادند، ما

- تیم‌هایی جدیدی که مدارک یک تیم را ارسال کرده بودند
- تیم دوم دانشگاه بوعلی و طبرستان
- و تقاضای تیم دوم دانشگاه آزاد پرند

را پذیرفتیم.

در حال حاضر۷۶ تیم پذیرفته شده اند.

متاسفانه تعدادی از دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه‌های زیر هنوز مدارک خود را ارسال نکرده‌اند:
- امیرکبیر ۴ تیم
-صنعتی اصفهان ۴ تیم
-باهنر کرمان ۲ تیم
-ارومیه ۱ تیم
- ش رجایی ۱ تیم

ظرفیت باقی‌مانده برای این دانشگاه‌ها ۱۰ عدد است.

ما تا فردا به این دانشگاه‌ها فرصت می‌دهیم تا مدارک کامل خود را برای ما ارسال کنند و این ظرفیت باقی‌مانده را به‌صورت FCFS پر می‌کنیم.

اگر ظرفیت پر شود متاسفانه نمی‌توانیم هیچ تیم اضافی‌ای (حتا اگر شانس اول شدن داشته باشد) را بپذیریم.