تیم‌های با مدارک کامل
شما می‌توانید تیم‌هایی که مدارکشان را به طور کامل فرستاده‌اند در اینجا ببینید.

این سایت تا روز ۵ شنبه تکمیل می‌شود. اگر تیم‌های کم‌تری مدارکشان کامل دریافت شود، از تیم‌هایی که درخواست اضافه ظرفیت کرده‌اند به‌صورت FCFS می‌خواهیم تا مدارکشان را ارسال کنند.

دانشگاه‌هایی که بیش از ظرفیت مدرک ارسال کنند هم همین‌طور. باید صبر کنند به امید این‌که جا پیدا شود.