تقاضاهای رسیده
بینید

از این دانشگاه‌‌ها خبری نیست!

Ferdowsi U of Mashad
Isfahan U of Tech
Sh. Behesti U
U of Tehran CS dept
Tabriz Univ
Sheik Bahaei U
SH, Rajaei U
Jahad Daneshgahi
Yazd Uni


توجه کنید که اگر درخواست‌های رسیده تا پایان روز شنبه از ظرفیت ۹۰ تایی ما کم‌تر باشد، از روز یک‌شنبه تا پنچ‌شنبه‌ ظرفیت به‌صورت FCFS تخصیص داده می‌شود تا ظرفیت پر شود. پس از آن هیچ تقاضایی را نمی‌پذیریم حتا اگر برای ما پول ثبت‌نام بفرستید. البته در این صورت برگشت پول ثبت‌نام به شما هم گرفتاری خودش را برایتان دارد.

این خیلی مهم است چون ما باید سایت را تجهیز کنیم و تعداد دقیق تیم‌ها و ظرفیت برایمان مهم است.

از روز ۱ شنبه و پس از اعلام ظرفیت دانشگاه‌ها و پس از دریافت مدارک لازم تیم شما به سایت مسابقه‌ی منطقه‌ای منتقل و accept می‌شود.

فقط تیم‌هایی که تا پایان هفته‌ی آینده‌ی به این سایت منتقل شوند می‌توانند در مسابقه‌ی منطقه‌ای شرکت کنند. لطفن از تلفن و ایمیل به من یا حضور در دانشگاه خودداری فرمایید