اسامی اعضای تیم‌های شرکت‌کننده در مسابقه‌ی اینترنتی
۲۱۹ تیم از بیش از ۶۲ دانشگاه و ۵ دبیرستان در این مسابقه شرکت می‌کنند.

http://sharif.edu/~acmicpc/acmicpc07/Roster-1up2.jsp

شامل تیم‌های خارجی هم هست که آن‌ها شرکت نمی‌کنند.