مشکلات مدارک ارسالی
در حال حاضر مدارک تیم های زیر ناقص است
1- جهاد دانشگاهی یزد، نامه معرفی تیم
2- موسسه غیاث الدین جمشید کاشانی، فیش پرداختی