موضوع سخنرانی همکاران سیستم

عنوان: سير تكامل يك امكان پرس و جوي آميخته با زبان در C#

انگيزه: شايد بتوان گسترش قابليتهاي زبانهاي برنامه سازي امري و خصوصا زبانهاي شيء گرا در سه دهه گذشته را يكي از دلايل عمده كاهش توجه عمومي به زبانهاي توصيفي در صنعت نرم افزار دانست. از طرف ديگر نقش زبان SQL بعنوان يكي از موفق ترين و پر كاربردترين زبان توصيفي در اين صنعت انكار ناپذير است. در اين ارائه سعي خواهد شد نقش تكنولوژي هاي جديد در گسترش زبانهاي برنامه سازي و زيبايي تلفيق زبانهاي توصيفي و امري و كاربردهاي آن در حل مسائل الگوريتمي به نمايش گذاشته شود.

ارائه كننده: آرش رحيمي معمار نرم افزار

مدت ارائه: 1.5 ساعت