اولین مساله حل شد
تبریک به تیم
Dovienya
از دانشگاه آزاد مشهد.