مسابقه‌ی برنامه‌نویسم برای درس «طراحی الگوریتم‌ها»