نوروزتان پیروز


سالی پر از مهر و شادی برایتان آرزومندم.

محمد قدسی