برای آن‌هایی که مثل من خط کند دارند
حامد احمدی نژاد print-screen تابلوی نتایج را هر ۱۵-۲۰ دقیقه اینجا میگذارد.

http://www.hamedahmadi.com/icpc2008


با تشکر از حامد