تابلوی نتایج پس از۴ ساعت

تابلوی نتایج پس از ۴ ساعت


آخرین خبر: تیم شریف مساله ۶ ام را هم حل کرد! به احتمال زیاد مدال میگیرد.

آخرین خبر پس از اتمام مسابقه: تیم شریف همان ۶ مساله را حل کرد. ۱۴-۱۵ تیم ۶ مساله یا بیش‌تر حل کرده اند. بنابراین تیم به احتمال ۷۵٪ مدال برنز میگیرد و رتبه‌ای بین ۹ تا ۱۵.
تیم اول ۸ مساله حل کرد. احتمالا سنت پیتزبورگ از روسیه.