ثبت نام در مسابقه اصلی

قابل توجه همه شرکت کننده گان مسابقه اصلی.
همه تیم هایی که می‌خواهند در مسابقه امسال تهران (مسابقه اصلی) شرکت کنند باید که فقط در سایت
8th Iran Internet Programming Contest
ثبت نام کنند هنگامی که ما مدارک آنها را دریافت کردیم با توجه به سهمیه دانشگاه آنها خودمان تیم ها را به سایت اصلی منتقل می‌کنیم.
توجه کنید که شما نمی‌تونید در سایت اصلی ثبت نام کنید این به معنی آن نیست که ثبت نام تمام شده است. اگر دقت کنید هیچ تیمی در سایت اصلی فعلاً نیست. طریقه ثبت نام هم ساده است همان دستورالعملی که برای سایت اصلی گفته شده را انجام دهید با این تفاوت که این بار وقتی که روی The 2010 ACM-ICPC Asia Tehran Regional Contest
کلیک می‌کنیم فقط یک انتخاب داریم و آن را باید انتخاب کنید. یعنی گزینه 8th Iran Internet Programming Contest
را انتخاب می‌کنیم و همان روند ثبت نام را ادامه می‌دهیم.