در مورد مساله‌های مسابقه‌ی سال پیش
عضو فعال و موثر کمیته‌ی علمی سال پیش، محمد حسین باطنی در مورد راه‌حل‌های مساله‌های مسابقه‌ی منطقه‌ای سال پیش گزارشی (به زبان انگلیسی) تهیه کرده است که در این جا قرار داده می‌شود. به همه‌ی تیم‌ها توصیه می‌شود تا این گزارش با به‌دقت بخوانند و خود را بهتر از قبل برای مسابقه‌ی منطقه‌ای آماده کنند.


گزارش