توضیح در خصوص مدرک جعلی
۱- پس از تماس با مدیریت شرکت فناوری آب و فاضلاب، مشخص شده است که این «مدرک‌» توسط تعدادی از کارمندان آن شرکت و بدون اطلاع خانم شریفی جعل شده و سپس به آدرس دانشگاه ایمیل کرده‌اند.

۲- شرکت این افراد را شناسایی کرده و به بخش حقوقی معرفی نموده و تنبیه خواهد کرد.

۳- من در بخش نظرات پست قبل هم گفته بودم که به اصالت ادعای شده مشکوک هستم و حال که بی‌گناهی خانم مهندس مریم شریفی اثبات شده است، از این امر بسیار خوشحالم و برای ایشان آرزوی توفیق دارم.

۴- متاسفانه تعدادی از نظرات پست قبل متعلق به همین متقلبین بود که سعی می‌کردند از این طریق و ایمیل‌هایی که به من و دانشگاه می‌فرستادند به خانم شریفی اتهام وارد کنند.

۵- این پست به نوعی اعاده‌ی حیثیب از خانم شریفی و رفع اتهام جعل سند مسابقه‌ی ای‌سی‌ام به ایشان است.