میزبان سال آینده
از دانشگاه‌هایی که داوطلب میزبانی مسابقه‌ی منطقه‌ای تهران در سال ۱۳۸۸ هستند تقاضا میشود با من تماس بگیرند.

ضمنا شب یلداتون مبارک!