تیم‌های مشکل دار


کلیک کنید تا لیست کامل را ببینید.

یاتشکر از تیم‌هایی که نام اعضای خود را اصلاح کردند. تیم‌هایی که هنوز مشکل دارند از حالت accepted خارج و به حالت pending برگردانده شدند و تا زمانی که اصلاح نکنند accept نمی‌شوند.

لطفا هر چه زودتر نام‌هایی که مطابق دو پست قبل ایراد دارند را اصلاح کنید. متشکر

۱۰ تیم اطلاعات خود را اصلاح کردند و پذیرفته شدند. حدود ۲۰ تیم دیگر با مشکل مواجه اتد.